A岛匿名版
 首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
当前在线: 芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。


无标题 无名氏 2020-04-03(五)03:30:13 ID:ypAo5Qa [举报] [订阅] No.25340214 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/22772755?page=10
>>No.23194299
举报理由:政治敏感
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)03:21:04 ID:8jDQKTM [举报] [订阅] No.25340129 [回应] 管理
>>No.25336431 >>No.25337263 >>No.25337511 >>No.25337882 >>No.25338450 >>No.25339670 >>No.25339680
该饼干juwlf3z疑似之前发问题截图受罚,换饼干回串质疑。串内多人叫其了解版规,此ID以手机看不了为借口搪塞后(实际上是可以看的),装小白羊屡屡高强度对线,不看版规并要求其他人跟其解释为什么不能发批站截图。有引战嫌疑,而且严重歪串。请求红名大大处理。 举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2020-04-03(五)03:09:26 ID:HHI8P5H [举报] [订阅] No.25340012 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25296978?page=2
>>No.25303552
举报理由:串版自删
重复发送
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)03:06:25 ID:cd4bvPe [举报] [订阅] No.25339983 [回应] 管理
>>No.25338279
举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)02:46:23 ID:bDHJ461 [举报] [订阅] No.25339760 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25336712?page=2
>>No.25338180
举报理由:政治敏感
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)02:30:08 ID:I49lrrM [举报] [订阅] No.25339572 [回应] 管理
>>No.25339558
自移询问版
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)02:22:47 ID:QlIZ4NX [举报] [订阅] No.25339478 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25338332?page=2
>>No.25339463
举报理由:其他
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)02:17:24 ID:7xLiaQ8 [举报] [订阅] No.25339398 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25336085
>>No.25336085
举报理由:黄赌毒

无标题 无名氏 2020-04-03(五)02:14:29 ID:QlIZ4NX [举报] [订阅] No.25339340 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25338990
>>No.25338990
举报理由:其他
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:54:02 ID:NCc3eD8 [举报] [订阅] No.25338994 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25336085
>>No.25336085
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:53:46 ID:NCc3eD8 [举报] [订阅] No.25338988 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25336085
>>No.25336085
举报理由:黄赌毒

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:51:51 ID:fQCjTY3 [举报] [订阅] No.25338950 [回应] 管理
举报理由:其他
https://adnmb.com/t/25338883
串版自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:51:05 ID:iEHBgDr [举报] [订阅] No.25338935 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25146726?page=2
>>No.25149384
举报理由:其他
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:29:39 ID:bMX6MLS [举报] [订阅] No.25338421 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25327392
>>No.25327392
举报理由:串版
围炉请
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:23:37 ID:iEHBgDr [举报] [订阅] No.25338262 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25323242
>>No.25324132
举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:18:40 ID:RWXsORY [举报] [订阅] No.25338103 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25336847
>>No.25336847
举报理由:串版
主播版
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:14:56 ID:DzrKCpO [举报] [订阅] No.25337996 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25331871?page=2
>>No.25337908
举报理由:自删
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:09:39 ID:hxeHYC9 [举报] [订阅] No.25337846 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25337666
>>No.25337666
举报理由:其他
综一情感倾倒版
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)01:08:14 ID:D0ZhMqv [举报] [订阅] No.25337813 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25336085
>>No.25336085
举报理由:政治敏感
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-04-03(五)00:58:50 ID:hxeHYC9 [举报] [订阅] No.25337492 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/25335677
>>No.25335677
举报理由:引战辱骂
舔dog倒辣级

UP主: