A岛匿名版
首页版规 | 丧尸路标 | A岛“不扩散条约” | 常用图串 | 请关注A岛微博 | 芦苇娘的胖次| 人,是会思考的芦苇
当前在线: 芦苇娘表情包下载|输入法颜文字|App下载:芦苇娘(安卓)|基佬紫(安卓)|蓝A岛(安卓)|WP|Win10|芦苇娘(iOS)|橙A岛(iOS)

值班室


名 称
E-mail
标题
颜文字
正文
附加图片

•本版发文间隔为15秒。
•请在此举报不良内容,并附上串地址以及发言者ID。如果是回复串,请附上“回应”链接的地址,格式为>>No.串ID或>>No.回复ID
•请尽量写清楚理由,否则红名将按照主观判断进行处理或不处理。
•已处理的举报将SAGE。


无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:53:54 ID:08YPZg8 [举报] [订阅] No.23928312 [回应] 管理
>>No.23752318
视奸小鬼( ^ω^)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:53:25 ID:72MtDoT [举报] [订阅] No.23928289 [回应] 管理
举报理由:其他
我自己的串,已经自行解决问题了(;´Д`)
无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:53:54 ID:72MtDoT (PO主) [举报] No.23928311 管理
>>No.23927415

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:49:34 ID:08YPZg8 [举报] [订阅] No.23928178 [回应] 管理
>>No.23925040

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:48:05 ID:sWojdY0 [举报] [订阅] No.23928139 [回应] 管理
https://adnmb2.com/t/23819847
>>No.23918239
理由:善意的提醒,已删除相关前文,再次请求删除

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:47:19 ID:Yk9oeqV [举报] [订阅] No.23928114 [回应] 管理
>>No.23921729
串版
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:47:05 ID:g26hLeX [举报] [订阅] No.23928110 [回应] 管理
>>No.23921693
脑瘫引战还有理了?

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:38:39 ID:Oje87ZU [举报] [订阅] No.23927927 [回应] 管理
>>No.23927647
我举报我自己,我违规了,原来前女友也算晒女友,我下次不敢了
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:34:50 ID:yAvo3cS [举报] [订阅] No.23927825 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23922172
>>No.23927647
举报理由:其他
晒妹
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:33:28 ID:CCRY3OQ [举报] [订阅] No.23927798 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23927651
>>No.23927651
串版举报理由:其他

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:29:29 ID:tUAVXY4 [举报] [订阅] No.23927693 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23896426
>>No.23896426
举报理由https://adnmb.com/t/23896426
>>No.23896426
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:27:55 ID:vW2coOO [举报] [订阅] No.23927648 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23921693
>>No.23921693
举报理由:引战辱骂
1. 致
2. 串首就是来吵架的

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:27:10 ID:wZDwSHF [举报] [订阅] No.23927620 [回应] 管理
>>No.23921693
键政

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:23:09 ID:n431Xxk [举报] [订阅] No.23927487 [回应] 管理
>>No.22031760
拿举报来要挟的( ´∀`)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:15:46 ID:OFkeRkn [举报] [订阅] No.23927245 [回应] 管理
>>No.23925562
致癌物 举报理由:引战辱骂
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:15:01 ID:I1IjG4Q [举报] [订阅] No.23927222 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23925562
>>No.23925562
举报理由:其他

自删,我原来投欢乐恶搞的。这串放圈内不太合适,容易引战,删了吧。
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:07:30 ID:ZRTJ6v6 [举报] [订阅] No.23927018 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23926815
>>No.23926815
举报理由:政治敏感
过多里岛相关了
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:02:56 ID:WrpQQdD [举报] [订阅] No.23926910 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23925416
>>No.23925445
举报理由:黄赌毒
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:02:32 ID:n431Xxk [举报] [订阅] No.23926899 [回应] 管理
>>No.22004558
杠上开花 (`・ω・)
 本串已经被SAGE (?)

无标题 无名氏 2020-02-21(五)14:01:23 ID:J3gkPJb [举报] [订阅] No.23926877 [回应] 管理
https://adnmb.com/t/23921693
>>No.23921693
举报理由:引战辱骂

无标题 无名氏 2020-02-21(五)13:55:09 ID:Yk9oeqV [举报] [订阅] No.23926722 [回应] 管理
>>No.23921693
引战

UP主: